Chuyên mục: Đòn chân

Đòn Chân Tấn Công số 7

Đòn Chân Tấn Công số 7 của Vovinam được sử dụng khi đối phương đứng chân trái (hoặc chân phải, hoặc đứng trực diện).

Võ sinh thi triển Đòn Chân Tấn Công số 7 bằng cách chạy đà chân phải lên một bước rồi chân trái tiếp tục lướt lên theo (chân trái giậm đà).