Song Luyện Dao

Song Luyện Dao là bài song luyện có vũ khí đầu tiên mà người học Võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai.

Bài Song Luyện Dao được hình thành từ các thế phản đòn dao căn bản từ 1 đến 12.

Bài Song Luyện Dao giúp người học võ Vovinam Việt Võ Đạo rèn luyện phản xạ khi ứng chiến với đối phương có vũ khí là dao găm ngắn.