Khẩu quyết Tứ Trụ Quyền

Tứ Trụ Quyền là Bài Quyền mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập ở cấp Lam đai đệ tam cấp. Tứ Trụ Quyền được xây dựng từ các thế phản đòn căn bản trình độ 1 để hình thành bài quyền.

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo khi tập bài này cần lấy sự uyển chuyển, mạnh mẽ – cương nhu phối triển – để thực hiện bài Tứ Trụ Quyền. Tứ Trụ Quyền còn là bài quyền chuyển giao giai đoạn từ Sơ đẳng (Lam đai) sang Trung đẳng (Hoàng đai) của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Sau đây là Khẩu quyết bài Tứ Trụ Quyền:

Khởi vũ phong loan chưởng
Thủ bộ tứ hoạt quyền
Kháng long trực hữu hướng
Liên phá quyền tả biên.
Phiên thân hoàn kiếm thủ
Tả hữu tấn song câu
Luân thân đoạt thiên trụ
Song đao trảm mã đầu.
Thoái tả trực cước tiền
Luân phá hạ câu liêm
Liên đoạt hạ song thức
Phạt nhị hổ long quyền.
Phản tứ bộ cước phi
Trực, hoàn, bàn long cước
Hàng long, cầm hổ qui
Tứ trảm hoàn tâm ước.