Khẩu quyết Song Dao Pháp

Song Dao Pháp là Bài Quyền có vũ khí (dao găm ngắn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai. Bằng những động tác uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn, Song Dao Pháp được xem là một trong những Bài Quyền đặc trưng của môn võ Vovinam Việt Võ Đạo bên cạnh Việt Võ Đạo Quyền, Thập Thế Bát Thức Quyền...

Sau đây là Khẩu Quyết bài Song Dao Pháp:

Song Dao Pháp

Song dao khai thủ, thiên chỉ địa quyền
Hoành đinh tấn trụ, qui tấn hữu biên
Phạt tả khuynh hữu song dao đồng thích
Hữu thoái luân thân, song thủ diện tiền

Thích đao tứ thức, song thủ vũ lộng

Kháng đao nhất thế, phương dực tranh tiên
Hậu kháng nhị chiêu, tả thoái dực phạt
Hữu thoái phản tam, tứ thế tả biên

Chuyễn hướng hoàn phi song thủ liên đảo
Tái đảo song thủ bạch hạc giang biên
Hạ mã tứ loan phiên thân luân vũ
Tái hoàn luân vũ đinh quan trực tiền

Kháng đao ngũ thế phi tất phạt chẩm
Hậu kháng lục chiêu, phất thủ quá giang
Thất chiêu phi tất song dao giáng hạ
Luân thân độc trụ, bát chiêu cước hoàn

Thần điêu triển dực, hoành thích tiền hậu
Song dao thượng thích, tả cước tiền thao
Nhất bộ tấn qui, song dao nghênh vũ
Hữu túc thoái biên, cửu thế kháng đao

Tỏa thủ cầm long, phiên thân bán nguyệt
Tước dao hạ thích, đảo thân tọa bàn
Hậu kháng thập chiêu, luân đao song trảo
Nhị tỏa ách hầu, hạ thích đảo thân.

Tứ loan luân đao, phản thế thập nhị
Luân thủ liên thích tam bộ tấn qui
Thượng túc luân yêu, nghêng phong độc cước
Hoàn mãn thâu đao như lập tiền thi.