Song Luyện 2

Song Luyện 2 là bài song luyện tay không mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai.

Song Luyện 2 là sự phát triển từ các thế phản đòn căn bản trình độ 2 mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.

Song Luyện 1 dùng đòn chân số 1 để kết thúc bài và Song Luyện 2 dùng Đòn chân tấn công số 7 để kết thúc bài.