Khẩu quyết Viên Phương Quyền

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Viên Phương Quyền này ở cấp Hoàng đai đệ nhất cấp (đai vàng 1 vạch đỏ). Trải qua 6 tháng tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp và 2 năm tập luyện tiếp tục ở cấp Hoàng đai, người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tiến đến một đẳng cấp mới vớidanh xưng Huấn luyện viên.

Họ bắt đầu dấn thân vào con đường Vovinam Việt Võ Đạo, nơi người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ dạy cho người đi sau.

Viên Phương Quyền là bài quyền được tạo thành từ các thế phản đòn căn bản trình độ 2 mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.

Sau đây là Khẩu quyết bài Viên Phương Quyền:


Viên Phương Quyền

Viên phương hình tượng vuông tròn
Tay vươn long trảo, khai sơn dựng đời
Cánh chỏ tám thức ngược xuôi
Ðảo thân linh hoạt, khứ hồi nhu cương.

Tâm thân linh khí âm dương
Uy nghi thao tác, bốn phương tượng hình
Cước quyền phản thế ngạc kình
Trọng tâm pháp mã, trung, đinh, quy, xà.

Tiền, hậu, tả, hửu khai hoa
Ðông tây nam bắc, độc tà triệt tiêu
Hàng long, cầm hổ biến chiêu
Cương nhu phối triển phiêu diêu ảo huyền.

Hoá giải khắc chế cước quyền
Tán vân nhật hiện thuận thiên bảo hòa
Viên phương hoàn mãn tối đa
Hồi đầu long trảo chính tà phân minh.