Khẩu quyết Ngũ Môn Quyền

Ngũ Môn Quyềnbài quyền được xây dựng bởi các thế chiến lược từ 11 đến 20. Người học võ  Việt Võ Đạo tập luyện bài Ngũ Môn Quyền ở cấp Hoàng đai (không vạch – trước đây là Huyền đai).

Sau đây là Khẩu Quyết bài Ngũ Môn Quyền của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo:

Ngũ Môn Quyền

Ngũ môn xuất thủ, thủ khai hoa
Song chưởng luân giao trục trọc tà
Thối thủ luân thân phi trực cước
Quá giang song thủ đảo sơn hà.
Lưỡng túc khinh thân, nghịch cước phi
Hội thao quyền, dực hiệp đồng thi
Ngũ quyền độc thủ liên chi đã
Triệt cước phi long tấu cấp kỳ.
Trực thủ, câu liêm, liên trảm triệt
Thượng quyền, hạ dực, túc tam di
Tam dực luân thân hoàn hậu cước
Cầm long, giáng cước mãn thiên trì
Tứ bộ liên hoa thoái hậu vi.