PHUNG NGUYEN

Championships
Event / Cup
Medals
2002 World Cup - Paris
Song Luyện Mã Tấu
 
2002 World Cup - Paris
Tứ Tượng Côn Pháp
 
 
Total
2