PHAM THI BICH PHUONG

  •   Vietnam
  •   Women
  •   Black Belt
Championships
Event / Cup
Medals
2011 World Championship - HCM city
Song Luyện Kiếm
 
2011 World Championship - HCM city
Đa Luyện Vũ Khí
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Kiếm
 
2013 World Championship - Paris
Đa Luyện Vũ Khí
 
 
Total
4

Media PHAM THI BICH PHUONG

SONG LUYEN KIEM PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG, TRƯƠNG THẠNH VIETNAM