HUYNH KHAC NGUYEN

Championships
Event / Cup
Medals
2006 World Cup - Alger
Đòn Chân
 
2006 World Cup - Alger
Tứ Tượng Côn Pháp
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Kiếm
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện 2
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Vật 2
 
2006 World Cup - Alger
Đại Đao Quyền
 
2011 World Championship - HCM city
Đại Đao Quyền
 
2013 World Championship - Paris
Đại Đao Quyền
 
 
Total
8

Media HUYNH KHAC NGUYEN

NHẬT NGUYỆT ĐẠI ĐAO by Huỳnh Khắc Nguyên - Paris 2013 IRIS DI NARDI