FURLAN PIETRO NICOLA

  •   Italy
  •   Men
  •   Black Belt
Championships
Event / Cup
Medals
2013 World Championship - Paris
Thập Thế Bát Thức Quyền
 
2013 World Championship - Paris
Tứ Tượng Côn Pháp
 
 
Total
2

Media FURLAN PIETRO NICOLA

Thap The Bat Thuc Quyen Italia - 3rd WVVF World Vovinam Championship