Vovinam Hayward, California, USA - Training Center

  • Map
  • Photo
172nd Avenue 1447, 94541 Hayward, États-Unis
DirectionsAddress
Vovinam Hayward, California, USA - Training Center

Trung Tâm Huấn Luyện Hayward
1447 172 nd Ave
Hayward, Ca 94541
Ngày tập / Date : thứ Hai/Monday, Thứ Tư/Wenesday, Thứ Sáu/Friday
Từ/From: 6 giờ/6 PM đến/to 8 giờ tối/8 PM
Liện lạc/Contact: VSTH Trần Thanh Hải
Tel: (510) 481-9503

Additional Information
Web
http://www.vovinamus.com
Tel
(510) 481-9503
Contact Person
VSTH Trần Thanh Hải
Submitted by Vovinam World Map