CLB Vovinam - Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam - NHÀ VĂN HÓA XÃ

  • Map
  • Photo
Xã Trung Thành, Vụ Bản Nam Định, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định, Vietnam - NHÀ VĂN HÓA XÃ

NHÀ VĂN HÓA TRUNG THÀNH HUYỆN VỤ BẢN - NAM ĐỊNH

Lịch học thứ 3,5,7

Từ 5h30 đến 7h30 

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam Nam Định