CLB Vovinam - Binh Chanh, HCM, Vietnam - Tây Son (Business park of Village)

  • Map
  • Photo
Số 13 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Binh Chanh, HCM, Vietnam - Tây Son (Business park of Village)

Võ đường Tây Sơn, Bình Chánh
Địa chị: số 123 đường số 13, khu thương nghiệp ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

(Address: 123 street 13, Business park of Village 5, Phong Phu Ward, Binh Chanh District, Hochiminh city)
Học phí: 130.000 đ/tháng

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map