CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Binh Tan high school

  • Map
  • Photo
Đường huyện 19 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Binh Tan high school

CLB Vovinam trường THCS Bình Tân
Địa chỉ: xã Binh Tan, huyện Gò Công Tây

(Address: Binh Tan high school, Binh Tan ward, Go Cong Tay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:00 – 18:30 các ngày 3-5-7
Liên hệ: HLV Tiền – 0169.249.7772

Additional Information
Web
http://
Tel
0169.249.7772
Contact Person
HLV Tiền
Submitted by Vovinam World Map