CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Dang Hung Phuoc primary school

  • Map
  • Photo
Huyện 92C , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Dang Hung Phuoc primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Đặng Hưng Phước
Địa chỉ: ấp Bình An, xã Đặng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo

(Address: Dang Hung Phuoc primary school, Binh An village, Dang Hung Phuoc ward, Cho Gao district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 3-5-7
Liên hệ: Võ sư Phán – 0919.194.167

Additional Information
Web
http://
Tel
0919.194.167
Contact Person
Võ sư Phán
Submitted by Vovinam World Map