CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Cho Gao high school

  • Map
  • Photo
Quốc lộ 50 100 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Cho Gao high school

CLB Vovinam trường THPT Chợ Gạo
Địa chỉ: Quốc lộ 50, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo

(Address: Cho Gao high school, National Road 50, town of Cho Gao district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6 hoặc 2-5-7
Liên hệ: Võ sư Phán – 0919.194.167

Additional Information
Web
http://
Tel
0919.194.167
Contact Person
Võ sư Phán
Submitted by Vovinam World Map