CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Quon Long primary school

  • Map
  • Photo
Hai Mươi Sáu tháng Ba , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Quon Long primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Quơn Long
Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo

(Address: Quon Long primary school, Long Hoa village, Quon Long ward, Cho Gao district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
Liên hệ: Võ sư Phán – 0919.194.167

Additional Information
Web
http://
Tel
0919.194.167
Contact Person
Võ sư Phán
Submitted by Vovinam World Map