Chuyên mục: Võ Cổ Truyền

Giấc mơ hóa rồng của Võ cổ truyền Việt Nam

Võ cổ truyền Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình giáo dục thể chất trong các cấp học phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Chính điều này sẽ góp một phần vai trò tích cực trong công cuộc bảo tồn, chấn hưng và quảng bá võ Việt.