ROBALO DIAS OLIVIER

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Song Luyện Vật 2
 
2006 World Cup - Alger
Đại Đao Quyền
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Vật 2
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Kiếm
 
2006 World Cup - Alger
Tứ Tượng Côn Pháp
 
 
Tổng số
5