NGUYEN DINH HOANG

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Tứ Tượng Côn Pháp
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Kiếm
 
2010 World Cup - Germany
Đại Đao Quyền
 
2014 World Cup - Paris
Đại Đao Quyền
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
5

Vidéo NGUYEN DINH HOANG

Final Song Luyen Kiem - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation