CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - The Chilren House

  • Carte
  • Photo
Thủ Khoa Huân 53 tx. Gò Công, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - tx Go Cong, Tien Giang, Vietnam - The Chilren House

CLB Vovinam Nhà thiếu nhi Gò Công
Địa chỉ: đường Thủ Khoa Huân, thị xã Gò Công

(Address: The Chilren House, Thu Khoa Huan street, town of Go Cong district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
Liên hệ: HLV Sang – 0987.447.743

Additional Information
Web
http://
Tel
0987.447.743
Contact Person
HLV Sang
Proposé par Vovinam World Map