CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Culture House of Binh Phuc Nhut

  • Carte
  • Photo
Bình Ninh , Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Cho Gao, Tien Giang, Vietnam - Culture House of Binh Phuc Nhut

CLB Vovinam NVH Bình Phục Nhứt
Địa chỉ: xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo

(Address: Culture House of Binh Phuc Nhut ward, Cho Gao district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 3-5-7
Liên hệ: Võ sư Phán – 0919.194.167

Additional Information
Web
http://
Tel
0919.194.167
Contact Person
Võ sư Phán
Proposé par Vovinam World Map