Vovinam Hoppers Crossing, Australia

  • Bản đồ
  • Photo
Lonsdale Circuit 80, 3029 Hoppers Crossing, Australie
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Hoppers Crossing, Australia

Hoppers Crossing Training Centre belongs to the 'Vovinam Martial Arts Association' in Victoria, one of 11 training centres leaded by Master Diep Khoi.

Được đăng ký bởi Vovinam World Map