Vovinam Los Angeles, California, USA - Training Center

  • Bản đồ
  • Photo
Corbin Avenue 7217, 91306 Los Angeles, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Los Angeles, California, USA - Training Center

Trung Tâm huấn Luyện Los Angeles
7245 Corbin Ave
Canoga Park, Ca 91306

Ngày tập/Date:

  • Thứ Sáu/Friday: 7:00 P.M - 9:00 P.M
  • Thứ Bảy/Saturday: 9:00 A.M - 11:00 A.M
  • Chú Nhật/Sunday: 9:00 A. M to 11:00 A.M

Liên lạc : Võ sư Lê Huy - Tel : (818) 370-0849

Additional Information
Web
http://www.vovinamus.com
Tel
(818) 370-0849
Contact Person
Võ sư Lê Huy
Được đăng ký bởi Vovinam World Map