Vovinam Oakland, California, USA - F.M Smith Park

  • Bản đồ
  • Photo
Park Boulevard 1969, 94606 Oakland, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Oakland, California, USA - F.M Smith Park

Trung Tâm Huấn Luyện Oakland
F.M Smith Park
1969 Park Ave
Oakland, Ca 94608
Date: 2,4,6 & Sunday/Chúa Nhật
Contatc / Liên lạc : VS Trần Duy Lợi
Phone: (510) 261-4923

Additional Information
Web
http://www.vovinamus.com
Tel
(510) 261-4923
Contact Person
VS Trần Duy Lợi
Được đăng ký bởi Vovinam World Map