Vovinam San Jose, California, USA - Franklin Elementary School

  • Bản đồ
  • Photo
Tully Road 420, 95111 San Jose, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam San Jose, California, USA - Franklin Elementary School

Vovinam San Jose - Franklin Elementary School
(Faiground & S. 10th St)
420 Tully Rd., San Jose, Ca 95111
Date: Monday, Wednesday, Friday
Time: 6:00 P.M to 8:00 P.M
Liên lạc: VS Cẩm Bình (408) 258-8349
E. Mail: [email protected]

Additional Information
Web
http://www.vovinamus.com
Email
[email protected]
Tel
(408) 258-8349
Contact Person
VS Cẩm Bình
Được đăng ký bởi Vovinam World Map