Vovinam Manhattan, Harlem

  • Bản đồ
  • Photo
West 116th Street 236, 10026 New York, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Manhattan, Harlem

VOVINAM MANHATTAN, HARLEM, NY City, USA

Location:
Classes are at 236 W 116th, 2nd floor
Between Adam Clayton P(8th ave) and Frederic Douglas(7th ave)
New York City, NY 10026
Subway: B/C or 2/3 to 116th St
Bus: M7, M116 to 116th st and Frederic Douglas or adam Clayton P Blvds.
​or M2, M10, M18 to 116th st
Hours
  • Mon - 6:00 pm - 7:00 pm
  • Fri  -  8:00 pm - 9:30 pm
CONTACT :
Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com