Song Luyện Vật 1

Views : 659323 Added on : 18/05/2015
Uploaded by : vovinamworldmap

Song Luyện Vật 1 là bài Vật đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.